Jumat, 25 November 2011

bahasa jawa

1 narasi yoiku cerito saking wiwitan tekan pungkasan
2 diskripsi yoiku anggambarake tingkahlakune manungso utowo kahanan
3 pandowo limo janoko werkudoro puntodewo nakulo sadewo
4 ukoro tanduk yoiku ukoro kang oleh ater ater anuswara (an-, am-, any-, ang-)
cirine
-jejere nindakke pakaryan
-bisa diwalik dadi ukoro tanggap
-wasesane kadadean saka tembung kriyo utowo oleh ater ater anuswara
-lesane dikenani pakaryan
tulada ukara tanduk/ aktif
-sugeng nandur kacang brol ono tegal
-agus mangan sega pecel
-budi nyenggol gegere lasmi

5 purwakanti
a purwakanti swara conto
-tiwas sayah ora pandah
-ora obah ora mamah
-petrok mantuk lunggoh ngebuk
b purwakanti basa
-raja putra,putrane ing ngalengko
-wedang kopi wedange wong pasar legi
-rujak dondong rujake wong gondrong
c purwakanti sastro
- sluman,slumun, slamet
-adigang, adigung, adiguno
6 tembang asmoro ndono 7gotro(8i 8a 8e 8a 7a 8e 8a)
- gatra yoiku larikan ing tembang macapat
-guru lagu yoiku tibane swaraing pungkasan gotro
-guru wilangan yoiku cacahing wando saben sak gotro
7 ukara tanggap yoiku ukara kang oleh ater ater tripurusa(dak ko- di-)
cirine
a jejere dikenani pagawean
b wasesane oleh ater ater tripurusa
lesane nindakke pakaryan
tulada
a gethuke dak pangan ono lincak
b wedange kok ombe karo sapa
c layange ditampa adhine dewe
8 cerita wayang yoiku jenenge tontonan kanti pepethan uwong, kewan kang ginawe saka walulang, kayu , godong kain lan lione
a piranti pagelaran wayang
- kelir nggambarake langit utawa akasa
- blencong, nggambarake srengenge rembulan lan lintang
- debog, ngambarake bumi
- kothak, ngambarake sangkan paran
- cempala nggambarake sasmitaning urip
- keprak ngambarake ilining banyu, uwawa getih
- wayang ngambarake manungsa
- gamelan ngambarake osiling kahanan jagad saisine
- kayon ngambarake gunung, alas , geni, segara, prahara, an4n lan sakpanunggalane
b paraga sing nyekuyung pagelaran wayang
- dalang yoiku shng nglakokake lakuning pagelaran
- pesinden/waranggana yoiku sing ngrenggana iramaning gamelan
- niyaga/pangrawit yoiku paraga sing nabuh gamelan anut larasing gending
c jenising wayang
1 wayang purwa
2 madyo
3 klitik
4 beber
5 golek
6 gedhok
7 dupara
8 sadat
9 wahyu
10 wong

Tidak ada komentar:

Posting Komentar